Knihovna

Naše stanice disponuje celou řádkou oroginálních výtisků dobových příruček, učebnic, předpisů, dokumentů a odborné literatury pro četnictvo. Pokud nám to možnosti dovolí, rádi Vám je požádání zpřístupníme, případně zhotovíme repliky dobových dokumentů, četnických legitimací a služebních knížek aj.

V naší knihovně se momentálně nachází:

Nové:

 • Buršík, Z. 1937: Trestní řád československý (pro potřebu stráže bezpečnostni). Praha.
 • Kuchinka, K. – Novák, J. – Sirový, V. – Mladý, B. 1925: Úsvit čs. výkonného četnictva, Stavovská čítanka. Praha.
 • Rotter, T. 1938: Výchova a výcvik psa pro účely služební a sportovní. Kroměříž.
 • všechna vydání Věstníků čs. četnictva

Tisky

 • Bezpečnostní služba – časopis pro úřady, sbory a orgány bezpečnostní v Československé republice.
 • Dopravní místopisný lexikon československé republiky.
 • Knížka pátrání.
 • Kalendáře a ročenky čs. četnictva.

Dokumenty:

 • Legitimace.
 • Potvrzení (pokutový blok).
 • Služební knížka (z 20., 30. let i z období protektorátu).
 • Služební legitimace (20. i 30. léta).
 • Trestní příkaz (pokutový blok).

 • Dotazník.
 • Četnický cestovní průkaz.
 • Cikánská zpravodajská služba.
 • Cikánský evidenční list.
 • Daktyloskopická karta.
 • Kvalifikační listina.
 • Ohlašovací lístek evidence cizinců.
 • Osobní výkaz zločince z povolání.
 • Popis osoby.
 • Povolení k sňatku.
 • Přihlášení (policejní přihláška).
 • Potvrzení o domovní prohlídce.
 • Seznam příslušníků četnictva na stanici (u velitelství) zařaděných.
 • Služební lístek.
 • Udání.
 • Výkaz potulné tlupy.
 • Zpráva o nálezu neznámé mrtvoly.
 • Zpráva o zatčení.
 • Zpráva o zmizelé osobě.

Předpisy:

 • Četnická služební instrukce.
 • Jednací řád četnictva.
 • Kasární předpis.
 • Nástin působnosti lékařů u četnictva.
 • Organická ustanovení a služební předpis pro polní četnictvo.
 • Organisační ustanovení pro četnictvo.
 • Osvětoví referenti u četnictva.
 • Prováděcí předpisy k zákonu o četnictvu.
 • První pomoc při úrazech a jiných nehodách před příchodem lékaře.
 • Předpis o lékařském posuzování způsobilosti k četnické službě.
 • Příručka všeobecného vzdělávání pro četnictvo.
 • Rejstřík k Výboru zák. a nař. díl 1-10 a k Četnickému věstníku r. 1919 – 1935.
 • Šerm šavlí.
 • Zákon o četnictvu.

Příručky a dobová odborná literatura:

 • Biskup, nedat.: Učebnice trestního řízení. Beroun.
 • Drlík, F. 1932: Jak sepsati trestní oznámení. Brno.
 • Erhart, J. 1931: Ústavní právo a obecná část správního práva pro praktickou potřebu. Praha.
 • Erhart, J. 1932: Výňatek ze zákonů a nařízení pro praktickou potřebu, z oboru zvláštní části práva správního a vedlejších zákonů trestních. Praha.
 • Erhart, J. 1932: Rozbor učebné látky (na způsob otázek) zpracované v knize Výňatek ze zákonů a nařízení pro praktickou potřebu, z oboru zvláštní části práva správního a vedlejších zákonů trestních. Praha.
 • Erhart, J. 1932: Rozbor nejdůležitější učebné látky z oboru práva správního zpracované v knize Výňatek ze zákonů a nařízení pro praktickou potřebu, z oboru zvláštní části práva správního a vedlejších zákonů trestních. Praha.
 • Erhart, J. 1934: Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu. Praha.
 • Erhart, J. 1935: Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu. Díl 1, sv. 1. Praha.
 • Erhart, J. 1936: Doplněk k příručce „Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu“ Díl 1, sv. 2. Praha.
 • Erhart, J. 1936: Předpisy o motorových vozidlech. Praha.
 • Erhart, J. 1937: Rukověť četnictva. Praha.
 • Erhart, J. 1938: Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu. I. skupina – zákony souvisící s ústavou. Praha.
 • Erhart, J. 1938: Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu. II. skupina – věci policejní. Praha
 • Erhart, J. 1938: Správní a vedlejší zákony trestní pro praktickou potřebu. III. skupina – dopravnictví. Praha
 • Fontán, K. 1927: Předpisy o stejnokroji čs. četnictva. Praha.
 • Joklík, F. 1922: Obecný zákoník občanský pro Republiku československou. Praha.
 • Kalousek, M. 1924: Přehled zákonů, nařízení a výnosů platných v Čechách k potřebě četnictva. Praha.
 • Konařík, B. 1931: Výbor státních a zem. zákonů a nařízení pro bezpečnostní, policejní a správní službu. Praha.
 • Košťák, R. 1935: Učebnice pátrací taktiky. Praha.
 • Lepař, M. 1922: Trestní zákon ze dne 27. května 1852, číslo 117 ř. z. platný v Československé republice. S dodatky o tisku, spolcích, potravinách, nemocech aj. Praha.
 • Milota, A. 1926: Učebnice obojího práva trestního platného v Československé republice. Kroměříž.
 • Milota, A. 1936: Trestní zákon s vedlejšími zákony (trpasličí vydání). Kroměříž.
 • Mitteis, E. 1936: Rukověť německých rozhovorů pro četnictvo a stráž bezpečnosti. Moravská Ostrava.
 • Mrhálek, J. 1922: Výbor zákonů a nařízení Republiky československé k potřebě četnictva. Praha.
 • Novotný, F. A. 1932: Četnické odpočivné a zaopatřovací platy pro potřebu příslušníků čs. četnictva a jejich pozůstalých. Praha.
 • Polzer, V – Klíma, V. 1925: Praktická příručka kriminalistiky. Kroměříž.
 • Pinkas, O. – Erhart, J. 1923: Sbírka četnických předpisů. Kroměříž.
 • Povondra, J. – Pinkas, O. 1922: Pokyny pro službu pátrací a daktyloskopickou bezpečnostních orgánů. Kroměříž.
 • Tauber, J. – Vaja, J. 1931: Automobilové nehody. Náchod.
 • Vaja, J. 1938: Vyšetřování zločinů proti životu a majetku. Litoměřice.

Sdílej