O četnictvu

Četnický sbor na území bývalé monarchie vznikl již roku 1849 po lombardském vzoru z rozhodnutí císaře Františka Josefa (z 8. června) četnický pluk pro Uhry. V lednu 1850 již vychází zákon pro zřízení šestnácti pluků četnictva na celém území rakouského mocnářství, přičemž každý z pluků čítal přibližně jeden tisíc mužů. O čtyři roky později byl počet pluků zvýšen na devatenáct. Roku 1866 jsou četnické pluky zrušeny a nahrazeny zemskými četnickými velitelstvími.

Čs. republika, až do správní reformy z roku 1927, fungovala s pěti zemskými četnickými velitelstvími (ZČV), která byla v sídlech zemských úřadů. Tohoto roku byla administrativně sloučena země Moravská se Slezskou (od té doby již země Moravskoslezská), stejně tak byla sloučena i dotčená zemská četnická velitelství.

ZČV č. 1 v Praze
ZČV č. 2 v Brně
ZČV č. 3. v Bratislavě
ZČV č. 4. v Užhorodě

Organisace československého četnictva se postupně rozvíjela a sbor byl dále členěn krom stanic i na specialisovaná pracoviště. Roku 1928 byly zřízeny četnické pátrací stanice. Při svém založení byly „pátračky“ vybaveny motocyklem s přívěsným vozíkem a od roku 1933 i automobilem. V roce 1931 byly zřízeny pohraniční kontrolní stanice, dva roky na to četnické pohotovostní oddíly, v roce 1935 četnické letecké hlídky a silniční kontrolní stanice.

četníci

Četnictvo snad nejlépe charakterizuje samotný Zákon o četnictvu (ze 14. dubna 1920), proto necháme zaznít některým jeho paragrafům:

  • Četnictvo republiky Československé jest vojensky organisovaný sbor strážný, jenž určen jest k tomu, aby podle stávajících zákonných předpisů a podle nařízení příslušných úřadů státních udržoval v celém území Československé republiky veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost.
  • Četnictvo jest orgánem politické správy státní a jest tudíž v příčině vykonávání služby bezpečnostní podřízeno politickým úřadům státním. V příčině výcviku, vyučování, kázně a kontroly služby, pak ve věcech správních a hospodářských podřízeno jest četnictvo četnickým důstojníkům. V obojím směru podléhá četnictvo v poslední instanci ministerstvu vnitra. K udržení vojenského pořádku a kázně v četnictvu přidělen jest ministerstvu vnitra generální velitel četnictva.
  • Politické úřady státní určují, pokud má četnictvo spolupůsobiti v záležitostech místní policie, pečují však o to, aby tím bezpečnostní služba četnictva netrpěla.
  • Četnictvo má obdržené příkazy bezpodmínečně a bez průtahu vykonati a do jejich posuzování se nepouštěti. Jen tehdy, kdyby se příkaz zjevně příčil buď povinnostem, jež četnictvo přísahou četnickou na se vzalo, nebo zájmu státnímu, dále kdyby příkazem nařízeno bylo vykonání činu, jenž zapovězen je trestním zákonem , má četnictvo, uváživši všechny okolnosti, od výkonu příkazu upustiti, avšak případ tento bezodkladně četnickým představeným ohlásiti. Za obsah příkazu jest odpověden úřad, který ho dal; četnictvo jest odpovědno jen za přesné provádění služby podle platných zákonů a nařízení. Četnictvo má právo žádati písemný rozkaz i tehdy, když to zákonem není předepsáno.
  • Četnictvo podléhá vojenským trestním zákonům a soudům a platí pro ně vojenský služební řád. Disciplinární předpisy stanoví pro ně ministerstvo vnitra.
  • Četnictvo má právo při výkonu svých služebních povinností žádati součinnost každého orgánu služby veřejné, zvláště úřadů civilních, jiných sborů strážných a jich členů, starostů obecních a velitelstev i úřadů vojenských.
  • Četník, kdykoli ve své službě proti někomu zakročí, má užíti slov „ve jménu zákona“ v jazyce v místě obvyklém; v takovém případě je každý, i osoby vojenské, povinen jeho vyzvání uposlechnouti, může si však potom do jednání četníkova stěžovati.
  • Příslušníci četnictva se smějí ženiti jen, když jsou definitivní a obdrželi k tomu povolení příslušného velitelství, po případě ministerstva vnitra. Povolení lze zpravidla uděliti jen tomu, kdo dovršil čtyřletou službu u četnictva nebo 30. rok věku. Ministerstvo vnitra může v případech zvláštního zřetele hodných dovoliti výjimky. Podrobnější předpisy vydá ministerstvo vnitra.
  • Pokud se týče vzájemného poměru mezi četnictvem a vojskem, jsou příslušníci četnictva na roveň postaveni osobám vojenským stejné hodnosti.
Sdílej