Stejnokroj

Barva

Veškeré součástky stejnokroje čs. četnictva jsou z látky barvy šedozelené vyjma dlouhé kalhoty, které mohou býti též barvy černé. Všem příslušníkům četnictva dovoluje se nositi v letní době stejnokroje (čepice, bluza, jezdecké a dlouhé kalhoty) také z prací látky (plátna) pokud vyhovují co do tvaru a barvy stejnokrojovému předpisu.

Čepice

Čepice jest pevných tvarů, zhotovena ze sukna nebo z česané příze, barvy stejnokroje. Dýnko jest kulaté, ztužené drátem a žíněnou vložkou a zepředu dozadu skloněné. Rozměry dýnka řídí se objemem hlavy. Spodní část čepice jest 5,5 cm vysoká, ztužená vložkou a potažená u příslušníků zbraně soukenným 5 cm širokým pásem barvy výložků. Distinkce připevňují se uprostřed ztužené části čepice, počínajíc od knoflíku pro podbradník směrem ku předu.

Po stranách čepice u štítku jest přišito po jednom malém knoflíku, na nichž jest zapjat podbradník, který jest pro četníky na zkoušku pleten z třídílné šňůry, jejíž oba vnější díly jsou z dracounu šedozeleného, díl vnitřní z dracounu stříbrného. Pro sbor strážmistrů a vrchních strážmistrů jest podbradník celý stříbrný. Pro důstojníky jest celý stříbrný a pro generály je tento pletený ze dvou zlatých šňůr tlustých 5 mm. Po stranách čepice jsou příslušné distinkce 3/4 velikosti distinkcí náramenních.

Čepice pro generály má kolem okraje štítku zlatem vyšívanou ozdobu.

Na tuhé přední části čepice jest připevněn střední státní znak ražený z tombakového plechu, a to pro četníky na zkoušku ocelově-šedě mořený, pro sbor strážmistrů jest čtvercový podklad rovněž ocelově-šedě mořený a vlastní státní znak postříbřený, pro vrchní strážmistry a důstojníky celý postříbřený a pro generály celý zlacený.

Štítek čepice jest kožený, barvy černé, skloněný pod úhlem 45°.

Čapka

Čapka má stejný tvar jako vojenská polní čepice. Jest zhotovena buď ze sukna nebo z česané příze barvy šedozelené; okraj nátylníku je lemován barvou výložků. Odznak (střední státní znak) jest připevněn na podložce barvy výložků, přečnívající okraj odznaku o 1 1/2 mm.

Čapka zavádí se pouze pro četnické příslušníky služby výkonné (důstojníky správní, výkonné, vrchní strážmistry, sbor strážmistrů a četníky na zkoušku) a nosí se mimo službu ke služebnímu stejnokroji, zejména mimo stálé služební stanoviště (při službě přehlídkové a soustředění).

Přílba

Přílba jest zhotovena ze zaječích a králičích chlupů, ztužena šelakem, dekatována, impregnována a opatřena dvěma postranními ventilačními otvory, ztuženými plechovými kroužky. Má šedozelenou barvu četnického stejnokroje. Vnitřek přílby jest opatřen duchesovou podšívkou a tamborovaným koženým potítkem. Podélný průřez hořejší hlavy jest opatřen ozdobně kovovým hřebínkem, přední část vhodně ozdobeným středním státním znakem. Hlavu přílby odděluje od kraje ozdobný kovový proužek, okraj pak jest lemován plochou trubičkou. Veškeré kovové ozdoby jsou lisovány z kaleného pakfonu. Po stranách přilby u samého okraje jest připevněn řemínek (podbradník), opatřený posuvkami.

Přílba se nosí vždy ve službě obchůzkové, při soustředěních a veškerých jiných službách bezpečnostních, v polní službě četnické a ve službě dozorčí. Ve službě pohotovostní se přílba nenosí.

Podbradníku se užívá při zařazení v oddílu vždy; ve službě obchůzkové a v jiných službách bezpečnostních jen tehdy, je-li to podle daných okolností nutným nebo účelným. Je-li hlídka vícečlenná, ustanoví její velitel, zda má býti podbradek nošen. V těchto případech musí býti výzbroj hlídek jednotná

Bluza

Bluza jest zhotovena z polojemného, jemného sukna nebo česané příze, musí býti střižena v takové délce, aby při napjaté ruce dosahovala do středu dlaně. Skládá se v podstatě ze dvou přednic, dvojdílného zadku, dvou rukávů, dvou kapes náprsních, dvou bočních a přeloženého límce.

Navrch přišité kapsy náprsní jsou uprostřed opatřeny přehyby, kapsy boční jsou měchovitého tvaru. Otvory obou párů kapes jsou kryty patkami, jež se zapínají na malý knoflík. Na pravé přednici jest 7 velkých knoflíků, na levé 7 obšitých dírek.

Na límci naproti ramenním páskům upevňují se límcové odznaky. Na každém rameni jest mezi rukáv a přednici všita ramenní páska, jež se zapíná u límce na malý knoflík. Na ramenní pásky připevňují se distinkce.

Límec zapíná se na 2 háčky a jest přiměřeně délce krku, nejvíce však 6 cm vysoký.

Rukáv jest ve vzdálenosti 10 cm od ústí přeložena prošit.

Zadek bluzy opatřen jest 30 cm dlouhým rozparkem.

Zimní bluza

Zimní bluza jest zhotovena z polotemného, jemného sukna nebo česané příze v takové délce, aby byla asi o 5 cm delší než bluza, na kterou se obléká.

Skládá se v podstatě ze dvou v pasu přestřižených přednic, dvojdílného zadku, dvou rukávů, dvou navrch přišitých náprsních kapes, které jsou uprostřed opatřeny přehyby, dvou šikmých v prostřihu všitých kapes bočních a přeloženého límce, pošitého černou beránčí kožišinou.

Otvory horních kapes jsou kryty patkami, jež se zapínají na malý knoflík, otvory bočních kapes jsou ozdobeny navrch našitou patkou s malým knoflíkem.

Na pravé přednici jest 7 velkých knoflíků, na levé 7 obšitých dírek.

Přes zadek jest našita v pase 51 cm široká páska, která jest na obou koncích všita do postranních švů.

Na límci, naproti ramenním páskům, se upevňují límcové odznaky (obraz čís. 36 a, b, c, d). Na každém rameni jest mezi rukáv a přednici všita ramenní páska, jež se zapíná u límce na malý knoflík. Na ramenní pásky se připevňují distinkce. Rukáv jest ve vzdálenosti 10 cm od ústí přeložen a prošit.

Zadek bluzy jest opatřen asi 30 cm dlouhým rozparkem.

Zimní bluza se nosí ve službě i mimo službu kromě slavnostních příležitostí, zařadění v oddílu a při soustředění, při nich jest nositi plášť, a nenáleží k prvním součástkám výstroje, které obdrží nově přijatí četníci na zkoušku na vrub četnického etátu.

Knoflíky

Knoflíky jsou velké a malé a skládají se z vrchního a spodního dílu a ouška. Vršek knoflíku jest zhotoven z 0,25 mm silného mosazného plechu, jest spojen 2 mm vysokým okrajem se spodkem. Spodek jest z ocelového plechu, 0,3 mm silného (měkká ocel), poniklovaného. Ouško jest z 11 silného měkkého mosazného drátu. Vršek knoflíku nese iniciálu Č. S. Průměr velkého knoflíku jest 21 mm, malého 15 mm.

Plášť

Plášť jest zhotoven z polotemného, jemného sukna nebo z česané příze, opatřen podšívkou a šit v takových rozměrech, aby se pod ním mohla nositi pohodlně bluza a aby tělo od krku až do polovice lýtek bylo kryto. Skládá se v podstatě ze dvou přednic, zadku, dvou rukávů a přehrnutého límce. Na každé přednici jest 6 stejně od sebe vzdálených velkých knoflíků a 6 dírek.

Je-li plášť zapjat, jsou dvě hořejší knoflíky od sebe 18 cm, dolejší pak 14 cm. Na každé přednici jest přišita rovná plátěná kapsa, na vrchní straně přednice jest otvor kapsy zakryt soukennou patkou. Pod patkou levé kapsy jest plášť v šířce kapsy prostřižen, aby tímto otvorem mohla býti prostrčena šavle. Na ústí dvojdílného rukávu jest přišit 15 až 17 cm široký přehyb. Zadek pláště má 50 cm dlouhý rozparek, k jehož zapínání jsou na pravé liště 4 malé knoflíčky, na levé pak 4 obšité dírky.

Na zadku jsou ve výši boku přišity 2 svislé patky, 23 cm dlouhé, 4 cm široké, jež mají na hořejším konci po 1 velkém knoflíku, na nějž se zapíná spona 6 cm široká a 25 cm dlouhá.

Na každém rameni jest mezi rukávem a přednicí všita soukenná páska ramenní, na které jest připevněna distinkce tak jako u bluzy. Páska zapíná se na malý knoflík.

Na límci v celku střiženém jest na každém konci přišita soukenná výložka, střední délky 8,5 cm, šířky 3,5 cm. Na levé straně límce vespod jest přišita krční spona, na pravé malý knoflík. Naproti ramenním páskám na límci umístěny jsou límcové odznaky.

Pro sbor strážmistrů, vrchních strážmistrů, důstojníků a generálů je límec opatřen sametem barvy šedo-zelené. Četníci na zkoušku mají límec soukenný v barvě stejnokroje.

Pelerína neboli pláštěnka

Je zhotovena ze sukna nebo z lodenu, skládá se ze dvou přednic, zadku a límce a je střižena tak, aby dosahovala 10 cm pod kolena.

Přednice jsou opatřeny 35 cm dlouhými otvory olemovanými. Na pravé straně jest 5 knoflíků, na levé 5 obšitých, na liště umístěných dírek. Výložky jsou na límci. Pod límcem může být připnuta kápě.

Vrchní strážmistři a důstojníci jsou oprávněni nositi pelerínu mimo výkonnou službu bezpečnostní. Výložky jsou tytéž jako u pláště. Límec je pošit sametem jako u pláště.

Výložky jsou tytéž jako u pláště.

Nepromokavý plášť

Nositi nepromokavý plášť, jenž musí však býti téhož střihu a barvy jako plášť soukenný a opatřen distinkcemi a výložkami, jest všem příslušníkům četnictva dovoleno ve službě i mimo službu.

Tento plášť může býti opatřen také kápí.

Plášť kožený

Plášť kožený je tolerován při sychravém počasí. Určen pro vysoké důstojníky.

Jezdecké kalhoty

Jezdecké kalhoty jsou zhotoveny z vhodné látky stejnokrojové, skládají se ze dvou předních a dvou zadních dílů a jsou v pase podšity. Od pasu až ke kolenům jsou nohavice široké, od kolen dolů přiléhají těsně k lýtkům. Na dolejším konci každé nohavice jest asi 20 cm dlouhý rozparek, jenž jest opatřen k zapínání třemi knoflíky a třemi dírkami. Ústí nohavic jsou lemována. V postranním švu jest od pasu až k rozparku všita 3 mm široká lemovka barvy výložků. Generálové nosí na kalhotách po obou stranách šarlatové lemovky pásy ze šarlatového sukna 4 cm široké, vzdálené 3 mm od lemovky.

K vycházkovému stejnokroji není dovoleno nositi kalhoty jezdecké.

Kalhoty dlouhé

Kalhoty dlouhé jsou zhotoveny z polotemného, jemného sukna nebo z česané příze; skládají se ze 2 přednic a 2 dílů zadních a jsou v pase podšity. V hořejší části přednic jsou umístěny kapsy. V postranním švu jest od pasu až k dolejšímu ústí nohavice 3 mm široká lemovka barvy výložků. Generálové nosí na dlouhých kalhotách po obou stranách šarlatové lemovky pásy ze šarlatového sukna 4 cm široké, vzdálené 3 mm od lemovky.

Dlouhých kalhot může býti používáno ve službě přehlídkové a kancelářské, za vhodného počasí v létě také ve službě obchůzkové.

Při vycházce do společenských středisk a při representačních soukromých příležitostech jest všem příslušníkům četnictva, pro které jest předepsán vycházkový stejnokroj, dovoleno nositi k tomuto výstroji vedle dlouhých kalhot šedozelených též dlouhé kalhoty barvy černé.

Tyto kalhoty jsou zhotoveny z česané příze, stejně jako kalhoty šedozelené. V postranním švu jest od pasu až k dolejšímu ústí nohavic 3 mm široká lemovka barvy výložek. Generálové nosí také na těchto kalhotách po obou stranách šarlatové lemovky, pásy ze šarlatového sukna 4 cm široké, vzdálené 3 mm od lemovky.

Ovinovačky

Ovinovačky jsou upleteny z vlněné příze barvy stejnokrojové o délce cca 220 cm a šířce cca 10,5cm, na koncích zahnuty a prošity. Na jednom konci je přišit malý, černě lakovaný háček , na druhém konci je keprový popruh v barvě stejnokroje, délce cca 44cm a šířce cca 2,2 – 2,4cm, zakončený železným, černě lakovaným háčkem.

Rukavice

Veškeří příslušníci četnictva nosí ve službě i mimo službu rukavice kožené nebo pletené, barvy šedé; mimo službu dovoleno jest nositi také rukavice glazé téže barvy. Při zvláštních representačních příležitostech, na př. při slyšení u presidenta republiky a u ministrů, jakož i při společenských příležitostech representačního rázu nosí se k vycházkovému stejnokroji bílé rukavice kožené.

Předepsané rukavice musí býti nošeny jak ve službě, tak i mimo službu v městech, jakož i při každé příležitosti, kdy jejich nošení jest příkazem vojenského pořádku, kázně a úcty k představeným a vyšším (představení, raport, hlášení, jiná služební osobní jednání s představenými nebo vojenskými velitelstvími a s civilními úřady a pod.) nebo příkazem obvyklé slušnosti (účast na veřejných slavnostech a pod.)

Zimní výstroj

Aby se předešlo případným poruchám zdravotního stavu, dovoluje se všem příslušníkům četnictva nositi v zimním období ve službě šály na krk, kukly, chránítka uší, buď barvy stejnokroje nebo barvy šedé a kožišinové límce na plášti. Šály na krk musí býti nošeny pod pláštěm.

Označení smutku

Při rodinném nebo nařízeném smutku nosí četničtí důstojníci, vrchní strážmistři a sbor strážmistrů po obvyklou nebo nařízenou dobu na bluze nebo na plášti smuteční pásku, a to na levém záloktí.

Sdílej